Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/28/20 in all areas

  1. 1 point
    Nv_disable wyłącza jedynie wczytywanie driverów NVidii a nie kartę, więc nie będzie akceleracji po prostu.
  2. 1 point
    nv_disable=1 - uruchom z tym parametrem (bootargs) - w cloverze dostępne po naciśnięciu spacji.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.